Sunday, September 16, 2012

बाल रुबाई

बाल रुबाई-१
पढ़बै - लिखबै हमहूँ नमहर बनबै
करबै नाम समाजक अफसर बनबै
सभके देबय हाथ अपन सहयोगक
काबिल नै अपने टा असगर बनबै
©पंकज चौधरी (नवलश्री)
(तिथि-१५.०९.२०१२)

No comments:

Post a Comment