Tuesday, July 31, 2012

बाल गजल

       बाल गजल
मए गै आकाश सौ ओ चन्ना मंगा दे 
हनुमान जी ध्वजा केर फन्ना मंगा दे

रोज ईस्कुल जा क भ गेलहु हरान  
सर सौ आई छुट्टी क बहन्ना मंगा दे

दाई केलेन अनोना माँ क एकसन्झा
दाई आगु सौ आलू केर सन्ना मंगा दे

िददी खेलक बर्फ ललका धान बेिच 
हमरो कनेक दाई सौ मरधन्ना  मंगा दे

नै िलखब िसलेट पर नै चोक माटी
बाबु सौ कलम एकोटा  पन्ना  मंगा दे
आखर~१४
रुबी झा


No comments:

Post a Comment